ടൂറിസം

തീര്‍ത്ഥാടന ടൂറിസം
 
ജല ടൂറിസം
 
ആരോഗ്യ ടൂറിസം
 
മണ്‍സൂണ്‍ ടൂറിസം
 
വിദ്യാഭ്യാസ ടൂറിസം

 

ഇക്കോ ടൂറിസം

 

 
ഫിഷിംഗ് ടൂറിസം
 
വിനോദ വിജ്ഞാന ടൂറിസം
 
ക്രാഫ്റ്റ് ടൂറിസം
 
ഫാം ടൂറിസം