ശ്രീമതി. പി കെ ശ്യാമള ടീച്ചര്‍  ചെയര്‍പേഴ്സണായും  ശ്രീ ഷാജൂ കെ  വൈസ് ചെയര്മാനായും പുതിയ നഗരസഭാ കൌണ്‍സില്‍ നിലവില്‍ വന്നു.

Posted on Wednesday, November 15, 2017

ശ്രീമതി. പി കെ ശ്യാമള ടീച്ചര്‍  ചെയര്‍പേഴ്സണായും  ശ്രീ ഷാജൂ കെ  വൈസ് ചെയര്മാനായും പുതിയ നഗരസഭാ കൌണ്‍സില്‍ നിലവില്‍ വന്നു.