ആന്തൂർ നഗരസഭ -പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു