ടെണ്ടര്‍ തിരുത്ത്

Posted on Monday, February 11, 2019

ആന്തൂർ നഗരസഭ 2018-19 വാർഷിക
പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ SO 113/19 റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് , SO114/19 ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്
എന്നീ പദ്ധതികളുടെ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചതിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ ചില
തിരുത്തുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്.ആയത് www.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.