ജനപ്രതിനിധികള്‍

കണ്ണൂര്‍ - ആന്തൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 വെള്ളിക്കീല്‍ കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
2 മൊറാഴ മുഹാസ് സി പി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
3 കാനൂല്‍ പ്രീത എം കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 മുണ്ടപ്രം പി മുകുന്ദൻ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
5 മൈലാട് മനോഹരൻ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 ബക്കളം വത്സല പി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 പീലേരി മുരളി പി പി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 അയ്യങ്കോല്‍ എം ആമിന ടീച്ചർ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 കടമ്പേരി ഗീത കെ വി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 കോള്‍മൊട്ട നളിനി എം പി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
11 നണിച്ചേരി ശ്രീഷ എം കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
12 കോടല്ലൂര്‍ പി കെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
13 മമ്പാല യു രമ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
14 പറശ്ശിനി കെ വി പ്രേമരാജൻ മാസ്റ്റർ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
15 കൊവ്വല്‍ ജയശ്രീ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
16 ആന്തൂര്‍ അഞ്ജന ഇ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
17 തളിയില്‍ റീന ഇ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
18 പൊടിക്കുണ്ട് പ്രകാശൻ കൊയിലെരിയൻ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
19 തളിവയല്‍ സി ബാലകൃഷ്ണൻ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
20 ധര്‍മശാല ടി കെ വി നാരായണൻ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
21 പുന്നക്കുളങ്ങര കമല പി വി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
22 കുറ്റിപ്രം ഓമന മുരളീധരൻ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
23 സി എച്ച് നഗര്‍ പി കെ മുജീബ് റഹ്മാൻ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
24 ഒഴക്രോം സതീദേവി വി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
25 അഞ്ചാംപീടിക മോഹനൻ കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
26 വേണിയില്‍ കെ ടി പ്രശോഭ് കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
27 പാളിയത്ത്‌ വളപ്പ് സത്യൻ പി പി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
28 പന്നെരി ശ്രീനിമിഷ ടി എൻ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത