അതിര്‍ത്തികള്‍

നിലവിലുളള അതിര്‍ത്തി

കിഴക്ക് തെക്ക്                       വളപട്ടണം പുഴ

വടക്ക്                                      കുറ്റിക്കോല്‍ പുഴ

കിഴക്ക്                                    കുറുമാത്തൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്

പടിഞ്ഞാറ്                             കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത്

തെക്ക്                                     കല്ല്യാശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത്

തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്               പാപ്പിനിശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത്

 

map-Anthoor