വിവരാവകാശം

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

എം സുരേശൻ
മുന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി
അന്തൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍: 9447648897
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം : anthoormunicipality@gmail.com

ജനറല്‍ വിഭാഗം

ഫൈസൽ ഐ
സൂപ്രണ്ട്
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍: 9447219076
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം : anthoormunicipality@gmail.com 

എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം

ബിജു പി വി
മുനിസിപ്പല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍: 9400700185
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം : meandrmlty@gmail.com

ആരോഗ്യ വിഭാഗം

അരുള്‍ . പി
ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പക്ടര്‍
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍: 8078246743
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം : anthoormunicipality@gmail.com

സി.ഡി.എസ് വിഭാഗം

പ്രദീപ് കുമാർ പി
മെമ്പര്‍  സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍: 9995511209
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം : anthoormunicipality@gmail.com