വിലാസം

ആന്തൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ ഓഫീസ് 
ധര്‍മശാല, 
കണ്ണൂര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പി.ഒ
പിന്‍ :670567
കണ്ണൂര്‍

ഫോണ്‍ : 04972780450
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം : anthoormunicipality@gmail.com