ടെണ്ടര്‍ തിരുത്ത്

Submitted by publisher on Mon, 02/11/2019 - 14:40

ആന്തൂർ നഗരസഭ 2018-19 വാർഷിക
പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ SO 113/19 റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് , SO114/19 ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്
എന്നീ പദ്ധതികളുടെ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചതിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ ചില
തിരുത്തുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്.ആയത് www.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

Tags

ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ പ്രകാശനം

Submitted by publisher on Mon, 12/03/2018 - 11:38

ആന്തൂര്‍ നഗരസഭയുടെ ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ പ്രകാശനം ബഹു:തുറമുഖം,പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. കടന്നപള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

Tags

വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണം - അന്തിമ വിജ്ഞാപനം

Submitted by publisher on Tue, 08/14/2018 - 11:07
ആന്തൂർ നഗരസഭാ വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണം - അന്തിമ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിജ്ഞാപനം നഗരസഭ ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിലും നഗരസഭാ വെബ്സൈറ്റിലും മറ്റു പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും റെഫറൻസിനു ലഭ്യമാകുന്നതാണു്.