വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണം - അന്തിമ വിജ്ഞാപനം

Submitted by publisher on Tue, 08/14/2018 - 11:07
ആന്തൂർ നഗരസഭാ വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണം - അന്തിമ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിജ്ഞാപനം നഗരസഭ ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിലും നഗരസഭാ വെബ്സൈറ്റിലും മറ്റു പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും റെഫറൻസിനു ലഭ്യമാകുന്നതാണു്.